Efterår betyder indklipning

Kære Alle

Så har efteråret indfundet sig, og efter en god lang sommer er træer og buske vokset, også ud mod vejen.

Husk at du selv har ansvar for at klippe beplantningen på din grund ind så vi alle kan få hentet dagrenovation og bragt varer og post ud.

Over kørebanen og for den nærmeste meter ud over kørebanen skal der være 4,20 m fri højde.

Vejskilte, affaldsbeholdere og postkasser skal ligeledes altid friholdes. Ved beskæring skal du også være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde.

Odsherreds Kommune er vejmyndighed og hvis du ikke klipper ind vil de efter passende varsel foranledige, i henhold til lov om private fællesveje, at det bliver gjort for din regning.

Information om gravning til fibernet

Vi skal som entreprenør for FIBIA P/S kabellægge vejene i Højby Lyng/Gudmindrup og dermed i jeres Grundejerforening.

Fibertraceet placeres primært i rabat i enten højre eller venstre side. Der vil ske vejkrydsninger til de matrikler som har bestilt fiber, hvor hovedtraceet er placeret i modsatte side.

Gravedybden er 0,50 m. – kabellægningen foretages både som gravning og jordfortrængning.

I graveperioden vil biler og materiel kunne stå på vejene, men det vil være muligt at komme ud og ind af området og de enkelte matrikler.

Vi videofilmer området inden opstart, så vi afleverer i samme stand. Derudover er der aflevering med Fibia efter kabellægningen samt 1 års gennemgang. Skulle der mod forventning være noget, så kan du henvende dig til undertegnede.

Gravearbejdet vil foregå i perioden medio oktober til ultimo december. Hvornår vi er på de respektive veje, er ikke muligt at oplyse.

Der er søgt gravetilladelse ved Odsherred kommune, da de er vejmyndighed.

Vi anbefaler at videresende denne mail til grundejerforeningen medlemmer, men opfordrer til at det kun er formanden som henvender sig hvis der måtte være spørgsmål omkring gravningen på de arealer der varetages af grundejerforeningen.

I de tilfælde der måtte være spørgsmål til gravning på private matrikler, bestilling af fiber eller andet, så bedes der rettet henvendelse direkte til Fibia´s kundeservice på 70 29 24 44.

 

Venlig hilsen

Lone List

 

I Anker Andersen A/S

Springstrup 11, DK-4300 Holbæk

Mobil:   +45 20 19 98 12

Tlf:        +45 59 43 42 22

www.iankerandersen.dk

Referat af bestyrelsesmøde den 7. september 2019

Tilstede: Gert Sehard, Jørgen Christensen, Martin Hjarsbæk, John Kristiansen Jens Erik Larsen og Johnny Andersen.

Dagsorden:
1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 6. april 2019.
2. Vejens tilstand.
3. Hussalg på Golfvej og Danovej – herunder kontaktliste.
4. Regnskab – herunder status på kontingentopkrævning.
5. Opfølgning på generalforsamling fra foråret 2019.
6. Hjemmesiden.
7. Evt.
8. Nyt møde.

Ad 1. Ingen bemærkninger.

Ad 2. Vejen ser rigtig fin, hvilket især skyldes det store arbejde Rikke, John og Magnus gør for at opfylde opståede huller, der ligger grus ved nr. 18. Hullet ved indkørslen ved golfvej skal udbedres, dog venter vi til arbejdet med fibernettet er færdigt, Jørgen C. holder øje med det.

Ad. 3 Intet salg i dette halvår, – kontaktlisten er ajourført.

Ad.4 Intet at bemærke til regnskabet, Enkelte medlemmer har dog indbetalt for meget kontingent, Martin H. tilbagebetaler til medlemmerne. Der var desværre alt for mange medlemmer, som ikke indbetalte kontingent rettidigt, hvilket giver en masse ekstra arbejde for kasseren Martin H. for at inddrive pengene.

Ad 5. Ingen bemærkninger.

Ad 6. John skriver et indlæg omkring indklipning langs vejene på Golfvej, Danovej og Månestien. Indlægget lægges på foreningens hjemmeside.

Ad 7. Ingen bemærkninger.

Ad 8. Næste møde er den 18. april 2020 kl. 10.00 hos Jørgen C.
Referent: Johnny Andersen

Husk kontingentsbetaling

Der er mange som stadig ikke har betalt kontingent for grundejerforeningen Carlshøj.

Indbetalingen må gerne ske hurtigst muligt, da fristen var den 10. juni.
Jævnfør vores vedtægter vil der blive pålagt yderligere 100 kr. i gebyr, hvis indbetalingen ikke står på grundejerforeningskonto senest den 25 juni.
Kontingentet er på 800 kr. og skal indbetales på følgende konto: Reg. nr. 1551 konto 294 561 4172
Husk, at angive vej og husnummer på indbetalingen, så vi nemmere kan holde styr på indbetalingerne. 
Ps. Når I alligevel sidder bag skærmen så tag et kig under fanebladet medlemmer og kontroller at vi har den rigtige mailadresse noteret, det er den liste vi sender al kommunikation ud efter, så det er vigtigt den passer.

Indklipning mv. på Månestien

Kære medlemmer

Vi har fået en henvendelse fra GF Tre-Lyng, som er lidt kede af hvordan, der vedligeholdes mod Månestien. Husk på, at du som grundejer også har pligt til at klippe ind og vedligeholde  ud mod Månestien, ganske som du har det mod Golfvej/Danovej. Der skal mod Månestien være en rabat på mindst 50 cm, uden beplantninger, sten eller jordvolde.

Nogen af jer vil i den nærmeste fremtid få et brev fra Tre-Lyng med en påmindelse, brevet vil blive sendt via vores egen grundejerforening, da vi ikke udleverer jeres kontaktoplysninger.

Vi vil gerne opfordre jer til, dels at vedligeholde på Månestisiden af jeres grunde, og dels at give jeres kontaktoplysninger til Tre-Lyng, så I kan kommunikere direkte.

På bestyrelsens vegne

John H. Kristiansen

Kontingent for 1. juni 2019 til 30. maj 2021

Kære alle sammen

Nu er det tid til opkrævning af kontingent til grundejerforeningen Carlshøj for perioden 1 juni 2019 til 30 maj 2021.

Kontingentet er på 800 kr. og bedes indbetalt på Grundejerforeningen Carlshøjs konto i Danske Bank.

Reg. nr. 1551 konto 294 561 4172

Seneste frist for betaling er den 10. juni 2019.

Husk, at angive vej og husnummer på indbetalingen, så vi nemmere kan holde styr på indbetalingerne.

Ved overskridelse af betalingsfristen vil der blive pålagt gebyr.

 

Rigtig god sommer!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2019

Tilstede:

Gert Sehard, Jørgen Christensen, Martin Hjarsbæk, John Kristiansen og Johnny Andersen.

Dagsorden:

   1. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 20.11.2018
   2. Ejerskifte i grundejerforeningen
   3. Vejens tilstand
   4. Hjemmesiden
   5. Hussalg
   6. Regnskab
   7. Generalforsamling
   8. Evt.
   9. Nyt møde

Ad 1. Ingen bemærkninger

Ad 2. Martin H. udarbejder en standardskrivelse som kan bruges ved ejerskifte, skrivelsen lægges på hjemmesiden.

Ad 3. Vejen er ok, tak til alle som fylder grus i opståede huller. Gert bestiller et læs grus, som lægges ved nummer 18.

Ad 4. Hjemmesiden fungerer rigtig godt.

Ad 5. Følgende huse er handlet på det sidste nr.8 – 26 og 45.

Ad 6. Regnskabet blev gennemgået, det ser fint ud.

Ad 7. Inden generalforsamlingen vil Johnny hente nøgle til fyrregården, indkøbe brød, øl/vand, kringle, kaffe og en enkelt. Bestyrelsen mødes på Fyrregården kl. 9.00 for brygge kaffe og sætte borde op.

Ad 8. John udarbejder et indlæg, hvor det henstilles til medlemmerne af vores grundejerforening ikke at lægge private ting op på hjemmesiden.

Ad 9. Næste møde er lørdag den 7. september 2019 kl. 10.00 hos Martin H.

Referent: Johnny Andersen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Grundejerforeningen Carlshøj indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2019:

Lørdag den 13. april 2019 kl. 10.00 på Fyrregården, Matolievej 14

 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Årsregnskab
 4. Fastsættelse af refusion af omkostninger til formand, sekretær og kasserer
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende 2 års periode.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af:
  • Formand
   1. Bestyrelsen indstiller John Kristiansen, Golfvej 16
  • 2 Bestyrelsesmedlemmer
   1. Bestyrelsen indstiller Johnny Voldsted Andersen, Golfvej 28 til genvalg
   2. Bestyrelsen indstiller Jørgen Christensen, Golfvej 35 til genvalg
  • 2 Suppleanter
   1. Bestyrelsen indstiller Gert Sehard, Golfvej 12
   2. Ledig
  • Bilagskontrollant
   1. Bestyrelsen indstiller Per Pultz, Golfvej 11
  • Ny Bilagskontrolsuppleant
   1. Ledig

Bestyrelsen opfordrer interesserede til at melde deres kandidatur til bestyrelsen inden Generalforsamlingen.

 1. Eventuelt

Årsregnskab for 2018 er tilgængelig her.

Fra hver parcel kan 2 personer møde. Hver parcel har dog kun ret til at afgive en stemme pr. afstemning. Under generalforsamlingen serveres kaffe, brød og en Enkelt.

Af hensyn til borddækning og indkøb vil vi gerne have en tilmelding senest den 5. april 2019 formand@golfvej.dk

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

 

Gert Sehard

Golfvej 12

4573 Højby

 

Tlf.: 20 45 16 24

Mail: formand@golfvej.dk

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. oktober 2018

Hermed referat af bestyrelsens møde den 20. oktober 2018.

Tilstede:  Jens Erik Larsen, Gert Sehard, John Kristiansen, Jørgen Christensen og Johnny Andersen.

Fraværende: Martin Hjarsbæk

Dagsorden:

Punkt 1. Bemærkninger til referatet fra den 29. marts 2018.

Punkt 2. Vejens tilstand.

Punkt 3. Hjemmesiden.

Punkt 4. Orientering om fællesmøde med Tre Lyng.

Punkt 5. Hussalg på Golfvej og Danovej.

Punkt 6. Regnskab.

Punkt 7. Generalforsamling i foråret 2019.

Punkt 8. Evt.

Punkt 9. Nyt møde.

Ad 1. Arbejdsopgaverne er udført.

Ad 2. Vejens tilstand er rigtig fin, hvilket ikke mindst skyldes Johnnys Dalls indsats med at opfylde begyndende huller. Dette arbejde vil Rikke og Magnus fra Golfvej nr. 16 fremover tage sig af.

Ad 3. Den nye hjemmeside er oppe at køre igen. John Kristiansen er administrator. Referater fra bestyrelsesmøder bliver fremover lagt på hjemmesiden.

Hjemmesiden hedder: www. golfvej.dk,  login for medlemmer af golfvej er: xxxxxxxxxx.

Ad 4. Fra fællesmødet blev det nævnt, at Fibia har etableret net mange steder i sommerhusområdet.  Det skulle efter sigende fungere ok.

Odsherred Kommune barsler med et nyt affaldssortering system.  Vi forventer nærmere information om dette i løbet af 2019.

Der blev endvidere drøftet manglende toiletforhold ved stranden, parkeringsproblemer og den smalle gangbro over engen. Tre Lyng er i dialog med kommunen.

Ad 5. Danovej nr. 3 og Golfvej nr.26 er solgt. Velkommen til de nye sommerhusejere.

Ad 6. Intet at bemærke

Ad 7. Johnny A. ansøger Gladsaxe Kommune om lån af Fyrregården til generalforsamlingen i april/maj- 2019.

Ad 8. Martin Sommer har oprettet en facebookgruppe kun for beboere på golfvej.

Søg på Golfvej i søgefeltet på Facebook, klik på ” bliv medlem af gruppe” under coverbilledet.

Ad 9. Nyt møde lørdag den 13. eller 27. april kl. 10.00 hos Jørgen Christensen.

Referent: Johnny Andersen