Referat af bestyrelsesmøde mandag den 29. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 29/3 – 2021

 

Tilstede: John Kristiansen, Gert Sehard, Jørgen C. Martin Hjarsbæk, Johnny Andersen.

Dagsorden:

  1. Vejens tilstand herunder vandværkets gravearbejder, og asfaltbelægningen ved Skovåsen.
  2. Hussalg på Golfvej.
  3. Generalforsamlingen den 24. april 2021.
  4. Eventuelt

 

Ad 1. John har kontakt til vandværket vedr. opretning af vejens tilstand efter flytning af brønde.

Medlemmerne anbefales at kontakte vandværket vedr. gener ved flytning af deres brønd og efterfølgen etablering af terræn på grunden. Kontakt kim Løcke på 59305595, som er drift leder.

Asfaltbelægningen ved skovåsen skal udbedres, prisforslag fra NCC på ca. 60.000 kr. John kontakter firmaet efter generalforsamlingen.

Slamsuger er bestilt til at spule røret under Golfvej.

Det er grundejerne ansvar langs åen at oprense den for slam, så der er god vandstrømning.

Efterlysning: et medlem, som vil at have et læs grus liggende ud til vejen for udbedring af opståede huller på vejen.

Ad 2. Gert og Vikki Sehard har solgt deres hus Golfvej nr. 12 pr. 1. maj 2021.

Ad 3. Generalforsamlingen afholdes virtuel pga. corona.

John K. udsender indkaldelsen til generalforsamlingen.

Martin H. udsender regnskab.

Refusion til bestyrelsesmedlemmer foreslås uændret.

Bestyrelsen foreslår at ansætte en vejmand til årligt honorar på 800 kr.

Valg til bestyrelsen:

Martin ønsker genvalg for4 årig periode.

Jørgen C. udtræder af bestyrelsen.

Gert Sehard ønsker ikke genvalg som suppleant.

Bestyrelsen indstiller Peter i nr. 17 og Jesper i nr. 26 til valg til bestyrelsen.

To suppleant pladser søges.

  En bilags suppleant søges

Ad 4. Intet under eventuelt.

Referent.: Johnny Andersen