Info. og nyt

Referat af Bestyrelsesmøde lørdag den 23. marts 2024 kl. 10.00

Dagsorden: 

 1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 14. oktober 2023.
 2. Vejens tilstand.
 3. Årsregnskab 2023 (Vedhæftet, dog uden kontrollantens påtegning)
 4. Indkomne punkter.
 5. Eventuelt.
 6. Næste møde.

 

Rækkefølge til bestyrelsesmøder: Peter, Jesper, Johnny, John, Martin, Torben, Kim.

Referat af bestyrelsesmøde.

Tilstede: John, Johnny, Peter, Jesper, Martin og Torben.

Ad. 1   Intet at bemærke.

Ad. 2   Den regnfulde vinter har været meget hård ved vejen, de unge    vejmænd har fyldt godt op med grus. Mht. genopretning af vejen ser vi tiden an.

Ad. 3  Intet at bemærke.

Ad. 4  Intet at bemærke.

Ad. 5  Det ene spejl er lidt defekt i bunden. Vi mangler mailadresse på hus nr. 7. Festudvalget melder ud på et tidspunkt, hvilken dato festen afholdes.

Ad. 6 Næste møde den 28. september hos Martin

 

Referent: Johnny Andersen

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 14. oktober 2023.

 

Tilstede: John, Torben, Jesper og Johnny.

Dagsorden:

 1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 1. april 2023.
 2. Vejens tilstand.
 3. Kontingents opkrævning – har alle betal og til tiden, eller er der nogen vi skal efter?
 4. Sommerfest 2024?
  1. I forbindelse med sidste sommerfest talte vi om at afholde sommerfest hvert andet år – det er næste år, skal vi holde fast og skal vi have nedsat et festudvalg?
 5. Indkomne punkter.
 6. Næste møde.

Rækkefølge til afholdelse af bestyrelsesmøder: Peter, Jesper, Johnny, John, Martin, Torben, Kim.

 

Referat:

Ad. 1 Intet at bemærke.

Ad. 2 Vejen trænger til en opfyldning af huller, af vores unge vejmænd.

Ad. 3 Alle har forhåbentligt betalt kontingent, John tjekker med kassereren Martin.

Ad. 4 Bestyrelsen drøftede sommerfest til foråret 2024. John skriver ud til medlemmerne for at få tilkendegivelse om deltagelse i et festudvalg, som planlægger festen.

Bestyrelsen vil gerne yde et tilskud på 1000 kr. til festen.

Ad. 5 Der er ingen indkommende punkter.

Ad. 6 Der har desværre været et par indbrud, hvor to havetraktorer er blevet fjernet.

Ad. 7 Næste møde lørdag den 23. marts 2024 kl.10.00 hos John.

 

Referent: Johnny Andersen

Bestyrelsesmøde lørdag den 1. april 2023 klokken 10.00.

Dagsorden:

 • Punkt 1. Bemærkninger til sidste referat.
 • Punkt 2. Vejens tilstand.
 • Punkt 3. Generalforsamling i foråret 2023.
 • Endelig fastlæggelse af tidspunkt og sted (Martin checker forsamlingslokale ved Brugsen).
 • Hvem er på valg?
 • Dagsorden GF

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

   1. Valg af dirigent.
   2. Formandens beretning.
   3. Årsregnskab.
   4. Fastsættelse af refusion af omkostninger til formand, sekretær og kasserer.
   5. Fastsættelse af kontingent for den kommende 2 års periode.
   6. Indkomne forslag.
   7. Valg af: Hvem er på valg?
   8. Eventuelt.
 • Punkt 4. Evt.
 • Punkt 5. Nyt møde.

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 1. april 2023.

Tilstede: Peter, Martin, Jesper, John og Johnny.

Ad 1. Intet at bemærke

Ad 2. Opretning af asfaltvejen, Johnny fejer og fordeler skærverne på vejen. De 4 unge vejmænd fortsætter  med at passe Golfvej.

Ad 3. Generalforsamling lørdag den 29. april kl. 10.00 i Super Brugsens mødelokale.

Martin bestiller brød, kaffe/te, øl/vand. Bestyrelsen møder kl.9.00 med klargøring af det praktiske til geneforsamlingen.

    1.           Valg til bestyrelsen, John og Johnny modtager genvalg.
    2.           Valg af to suppleanter til bestyrelsen, forslag modtages.
    3.           Valg af bilagskontrollant og en suppleant.
    4.           Valg af dirigent, John spørger Esra om han vil stille sig til rådighed.
    5.           Årsregnskab ved Martin.
    6.           Refusion beløbet er uændret for kommende toårige periode.
    7.           Kontingentet er fortsat 1000. kr.
    8.           Forslag, Vejmændenes honorar sættes op til 800 kr.

 

Ad 4. Ikke noget.

Ad 5. Næste lørdag den 16. september kl.10.00 hos Johnny.

Referent: Johnny Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 7. oktober 2022.

Tilstede: John, Peter, Martin og Jesper

Dagsorden:

 1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 26. marts 2022.
 2. Vejens tilstand.
 3. Regnskab.
 4. Generalforsamling forår 2023.
 5. Opfølgning på sommerfest 4. juni 2022.
 6. Indkomne punkter.
 7. Evt.
 8. Næste møde.

Referat:

Ad 1. Ingen bemærkninger.

Ad 2. Vejen ser fin ud og reparationerne er fine. Peter melder, at vejmændene oplever at reparationerne holder godt. Vi holder øje med tilstanden hen over efteråret og vinteren.

Stigende priser vil formentligt betyde højere reparationspriser.

Vi holder øje med om asfaltbelægningen skal have flere skærver når vejret bliver varmere igen.

Ad 3. Kassebeholdningen er lav, fortrinsvist på grund af reparation af vejen. Der forventes, at der er penge i kassen frem til generalforsamlingen.

Ad 4. Bestyrelsen forventer, at der afholdes generalforsamling 29. april klokke 10 i festlokalet bag Højby Brugs.

Ad 5. Tilbagemeldingerne fra medlemmerne er, at det var et godt arrangement, bestyrelsen er enig og opfordrer til, at der afholdes lignende sommerfester evt. hvert andet år ”ude af takt” med generalforsamlingerne.

Bestyrelsen er indstillet på at der kan ydes et tilskud fra foreningen til fremtidige arrangementer.

Ad 6. Ingen punkter.

Ad 7. Ikke noget.

Ad 8. Næste møde afholdes den 1. april 2023 – hos Jesper.

Referent: John Kristiansen

 

 

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 26. marts 2022.

Tilstede: John, Peter, Martin og Johnny

Dagsorden:

 1. bemærkninger til referat fra sidste møde den 21. oktober 2021.
 2. Vejens tilstand.
 3. Henvendelse fra Tre- Lyng vedrørende hjertestarter.
 4. sommerfest den 4. juni
 5. Næste møde

Referat:

Ad 1. Ingen bemærkninger.

Ad 2. Vejen ser fin ud trods vinterens megen nedbør, og vores unge vejmænd fylder grus i hullerne, når det er nødvendigt. Asfaltbelægningen vil blive efterset i en af påskedagene, John melder dagen ud.

Ad 3. Ingen huse blevet solgt

Ad 4. John har indkøbt en hjertestarter. Ved den kommende generalforsamling vil bestyrelsen stille forslag om, at John får dækket driftsomkostningerne med et årligt beløb.

Vi ønsker ikke at være en del af Tre- Lyngs indkøb af hjertestarter.

Ad 5. Det blev besluttet at foreningen yder et tilskud på 1000 kr. til sommerfesten den 4. juni

Ad 6. Næste møde lørdag den 8. oktober hos Peter kl.10.00

Referent: Johnny Andersen

 

Efter bestyrelsesmødet var der stemning for at holde en vejfest lørdag den 4. juni. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Ring endelig til en af os fra bestyrelsen, hvis du vil deltage i planlægningen.

Nærmere information om festen vil blive meldt ud i april.

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 17. oktober 2021

Tilstede: Johnny, Jesper, Peter og John

Dagsorden:

 1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 7. september 2019.
 2. Vejens tilstand.
 3. Hussalg.
 4. Evt.
 5. Næste møde.

Referat:

Ad 1. Ingen bemærkninger.

Ad 2. Vejen ser fin ud og vores unge vejmænd fylder grus i hullerne, når det er nødvendigt.

Asfaltbelægningen er også udført meget tilfredsstillende.

Svinget ved Danovej vil blive oprettet ved næste høvling af Golfvej.

Husk at træbeskære langs vejene ved Golfvej, Danovej og Månestien.

Ad 3. Følgende huse er blevet solgt, Skovåsen 8, Golfvej 35 og 44.

Ad 4. Hjemmesiden fungerer fint.

Ad 5. Næste møde lørdag den 2. april hos Martin kl.10.00

Rækkefølge til fremtidige bestyrelsesmøder: Peter, Jesper, Johnny, John, Martin.

 

Referent: Johnny Andersen

Efter bestyrelsesmødet var der stemning for at holde en vejfest lørdag den 4. juni. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Ring endelig til en af os fra bestyrelsen, hvis du vil deltage i planlægningen.

Nærmere information om festen vil blive meldt ud i april.

Kære medlemmer

Vi har atter fået en henvendelse fra GF Tre-Lyng, som stadig er lidt kede af hvordan, der vedligeholdes mod Månestien. Husk på, at du som grundejer med “facade” mod Månestien også har pligt til at klippe ind og vedligeholde  ud mod Månestien, ganske som du har det mod Golfvej/Danovej. Der skal mod Månestien være en rabat på mindst 50 cm, uden beplantninger, sten eller jordvolde.

Vi vil gerne opfordre jer til, dels at vedligeholde på Månestisiden af jeres grunde, og dels at give jeres kontaktoplysninger til Tre-Lyng, så I kan kommunikere direkte.

På bestyrelsens vegne

John H. Kristiansen

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 29. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 29/3 – 2021

 

Tilstede: John Kristiansen, Gert Sehard, Jørgen C. Martin Hjarsbæk, Johnny Andersen.

Dagsorden:

 1. Vejens tilstand herunder vandværkets gravearbejder, og asfaltbelægningen ved Skovåsen.
 2. Hussalg på Golfvej.
 3. Generalforsamlingen den 24. april 2021.
 4. Eventuelt

 

Ad 1. John har kontakt til vandværket vedr. opretning af vejens tilstand efter flytning af brønde.

Medlemmerne anbefales at kontakte vandværket vedr. gener ved flytning af deres brønd og efterfølgen etablering af terræn på grunden. Kontakt kim Løcke på 59305595, som er drift leder.

Asfaltbelægningen ved skovåsen skal udbedres, prisforslag fra NCC på ca. 60.000 kr. John kontakter firmaet efter generalforsamlingen.

Slamsuger er bestilt til at spule røret under Golfvej.

Det er grundejerne ansvar langs åen at oprense den for slam, så der er god vandstrømning.

Efterlysning: et medlem, som vil at have et læs grus liggende ud til vejen for udbedring af opståede huller på vejen.

Ad 2. Gert og Vikki Sehard har solgt deres hus Golfvej nr. 12 pr. 1. maj 2021.

Ad 3. Generalforsamlingen afholdes virtuel pga. corona.

John K. udsender indkaldelsen til generalforsamlingen.

Martin H. udsender regnskab.

Refusion til bestyrelsesmedlemmer foreslås uændret.

Bestyrelsen foreslår at ansætte en vejmand til årligt honorar på 800 kr.

Valg til bestyrelsen:

Martin ønsker genvalg for4 årig periode.

Jørgen C. udtræder af bestyrelsen.

Gert Sehard ønsker ikke genvalg som suppleant.

Bestyrelsen indstiller Peter i nr. 17 og Jesper i nr. 26 til valg til bestyrelsen.

To suppleant pladser søges.

  En bilags suppleant søges

Ad 4. Intet under eventuelt.

Referent.: Johnny Andersen

Referat af bestyrelsesmøde den 11. oktober 2020.10.12

Tilstede: Gert Sehard, Jørgen Christensen, Martin Hjarsbæk, John Kristiansen og Johnny Andersen.

Dagsorden:

 1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 7. september 2019.
 2. Vejens tistand.
 3. Hussalg på Golfvej og Danovej – herunder kontaktliste.
 4. Regnskab.
 5. Generalforsamling foråret 2021, herunder sted for afholdelse.
 6. Hjemmesiden.
 7. Evt.
 8. Nyt møde.

 

Ad 1. Ingen bemærkninger.

Ad 2. Vejen er i god stand, den er høvlet og rettet op.

Ad 3. I 2020 er flg. huse handlet nummer 13, 17 og 19. Velkommen til de nye ejere. Kontaktlisten er ajourført.

Ad 4. Intet at bemærke til regnskabet.

Ad 5. Generalforsamlingen afholdes lørdag den 24. april 2021 kl. 10.00, i mødelokalet ved Højby Brugsen.

Ad 6. Ingen bemærkninger til hjemmesiden, den fungerer bare godt.

Ad 7. John K. undersøger priser på genopretning af asfaltbelægningen ved skovåsen og golfvej.

Ad 8. Næste møde hos Johnny mandag den 29 marts kl. 12.00

Referent: Johnny Andersen

Orientering om ny hovedvandledning og nye stikledninger (opdateret 23.10.20)

Opdatering.

Frits Jensen har udsendt et supplerende kort, projektet er således udvidet til også at gælde den sidste del af Golfvej.

Orientering om gravearbejde – Golfvej – udvidelse af projekt – Carlshøj Grf. – 202010221427

Foreningen har idag modtaget vedhæftede skriv fra Frits Jensen AS på vegne af GHT Vandværk.

Bestyrelsen har henstillet, at grundejerne orienteres direkte om arbejderne på deres ejendomme, eventuelt i forbindelse med ansøgning om gravetilladelse til Odsherreds Kommune.

Orientering om gravearbejde – Golfvej – Carlshøj Grf._202009280908

Opdatering: Vi har stillet en række spørgsmål til Frits Jensen om arbejdets udførelse. Deres svar herunder:

 • Hvor dybt skal der graves?
  Der graves i ca. 1 meters dybde.
 • I hvilken vejside skal der graves?
  Hovedledningen etableres i højre side af vejen.
 • Hvilke ændringer skal der foretages på den enkelte ejendom?
  Som udgangspunkt føres den nye ledning frem til nuværende målerbrønd. Er der mulighed for tilslutning mellem eksisterende målerbrønd og hus, tilsluttes så tæt på huset som muligt.
 • Skal der etableres nye stikledninger helt ind til/i eksisterende huse, eller tilsluttes de nye ledninger hvor eksisterende målerbrønde er placeret?
  Besvaret under punkt 3.
 • Hvor på grundene placeres målerbrøndene (en lang række steder vil indkørslen være eneste reelle gravevej ind på grunden?
  Placeringen af målerbrønde anvises af vandværket.
 • Skal hovedledninger/stikledninger graves ned eller vil der blive anvendt jordfortængning/boring på Golfvej/de enkelte ejendomme?
  Mest muligt udføres med styret underboring og resten med opgravning.
 • Hvis brønde placeres i indkørsler afsluttes der så med overkørbare dæksler og i givet fald hvilke?
  Brønde placeres ikke i indkørsler.

Generelt: Arbejdet udføres efter gældende regler.

Grundejere vil ikke blive informeret inden vi går i gang på grunden. Arbejdets fremdrift kan følges på vandværkets hjemmeside.

Bestyrelsen har ikke yderligere information om arbejdet.

Årsberetning 2019/2020

Nedenstående er sendt til alle medlemmer pr. mail i henhold til foreningens vedtægter.

Det har igen i år været et fredeligt år i foreningen, der er således ikke bestyrelsen bekendt registreret nogen indbrud i vores huse, hvilket jo er dejligt.

Vi har i efteråret fået ny affaldsordning. Ordningen betyder, at vi nu skal sortere affald, og vi har alle fået nye affaldsbeholdere. Det er bestyrelsens opfattelse at ordningen fungerer som den skal.

Der har de sidste år været nogen udskiftning – i år har vi fået et enkelt nyt medlem i nummer 13.

Det våde efterår, fulgt af en ligeså våd vinter, betød, at vores vej efterhånden var blevet noget slidt. Efter yderligere pres på vejen fra gravearbejder over foråret, har vejen fået en tur med vejhøvlen og fremstår nu fin og uden huller. Der er ligeledes fyldt op med grus ud for nummer 18, hvor medlemmerne kan tage en børfuld og fylde slaghuller i vejen ud for egen grund. Bestyrelsen håber, at vejen på denne måde, igen kan holde mindst fire år inden der er behov for den store tur med vejhøvlen.

Bestyrelsen har uddelt en folder med praktiske oplysninger om foreningen (se også vedhæftet), og ikke mindst krav til indklipning og postkasse. Det er vigtigt, at vejen friholdes, da vi ellers ikke kan få afhentet dagrenovation og bragt post ud.

Med ønsket om en god sommer på Golfvej/Danovej, på bestyrelsens vegne.

John H. Kristiansen

Efterår betyder indklipning

Kære Alle

Så har efteråret indfundet sig, og efter en god lang sommer er træer og buske vokset, også ud mod vejen.

Husk at du selv har ansvar for at klippe beplantningen på din grund ind så vi alle kan få hentet dagrenovation og bragt varer og post ud.

Over kørebanen og for den nærmeste meter ud over kørebanen skal der være 4,20 m fri højde.

Vejskilte, affaldsbeholdere og postkasser skal ligeledes altid friholdes. Ved beskæring skal du også være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde.

Odsherreds Kommune er vejmyndighed og hvis du ikke klipper ind vil de efter passende varsel foranledige, i henhold til lov om private fællesveje, at det bliver gjort for din regning.

Information om gravning til fibernet

Vi skal som entreprenør for FIBIA P/S kabellægge vejene i Højby Lyng/Gudmindrup og dermed i jeres Grundejerforening.

Fibertraceet placeres primært i rabat i enten højre eller venstre side. Der vil ske vejkrydsninger til de matrikler som har bestilt fiber, hvor hovedtraceet er placeret i modsatte side.

Gravedybden er 0,50 m. – kabellægningen foretages både som gravning og jordfortrængning.

I graveperioden vil biler og materiel kunne stå på vejene, men det vil være muligt at komme ud og ind af området og de enkelte matrikler.

Vi videofilmer området inden opstart, så vi afleverer i samme stand. Derudover er der aflevering med Fibia efter kabellægningen samt 1 års gennemgang. Skulle der mod forventning være noget, så kan du henvende dig til undertegnede.

Gravearbejdet vil foregå i perioden medio oktober til ultimo december. Hvornår vi er på de respektive veje, er ikke muligt at oplyse.

Der er søgt gravetilladelse ved Odsherred kommune, da de er vejmyndighed.

Vi anbefaler at videresende denne mail til grundejerforeningen medlemmer, men opfordrer til at det kun er formanden som henvender sig hvis der måtte være spørgsmål omkring gravningen på de arealer der varetages af grundejerforeningen.

I de tilfælde der måtte være spørgsmål til gravning på private matrikler, bestilling af fiber eller andet, så bedes der rettet henvendelse direkte til Fibia´s kundeservice på 70 29 24 44.

 

Venlig hilsen

Lone List

 

I Anker Andersen A/S

Springstrup 11, DK-4300 Holbæk

Mobil:   +45 20 19 98 12

Tlf:        +45 59 43 42 22

www.iankerandersen.dk

Referat af bestyrelsesmøde den 7. september 2019

Tilstede: Gert Sehard, Jørgen Christensen, Martin Hjarsbæk, John Kristiansen Jens Erik Larsen og Johnny Andersen.

Dagsorden:
1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 6. april 2019.
2. Vejens tilstand.
3. Hussalg på Golfvej og Danovej – herunder kontaktliste.
4. Regnskab – herunder status på kontingentopkrævning.
5. Opfølgning på generalforsamling fra foråret 2019.
6. Hjemmesiden.
7. Evt.
8. Nyt møde.

Ad 1. Ingen bemærkninger.

Ad 2. Vejen ser rigtig fin, hvilket især skyldes det store arbejde Rikke, John og Magnus gør for at opfylde opståede huller, der ligger grus ved nr. 18. Hullet ved indkørslen ved golfvej skal udbedres, dog venter vi til arbejdet med fibernettet er færdigt, Jørgen C. holder øje med det.

Ad. 3 Intet salg i dette halvår, – kontaktlisten er ajourført.

Ad.4 Intet at bemærke til regnskabet, Enkelte medlemmer har dog indbetalt for meget kontingent, Martin H. tilbagebetaler til medlemmerne. Der var desværre alt for mange medlemmer, som ikke indbetalte kontingent rettidigt, hvilket giver en masse ekstra arbejde for kasseren Martin H. for at inddrive pengene.

Ad 5. Ingen bemærkninger.

Ad 6. John skriver et indlæg omkring indklipning langs vejene på Golfvej, Danovej og Månestien. Indlægget lægges på foreningens hjemmeside.

Ad 7. Ingen bemærkninger.

Ad 8. Næste møde er den 18. april 2020 kl. 10.00 hos Jørgen C.
Referent: Johnny Andersen

Husk kontingentsbetaling

Der er mange som stadig ikke har betalt kontingent for grundejerforeningen Carlshøj.

Indbetalingen må gerne ske hurtigst muligt, da fristen var den 10. juni.
Jævnfør vores vedtægter vil der blive pålagt yderligere 100 kr. i gebyr, hvis indbetalingen ikke står på grundejerforeningskonto senest den 25 juni.
Kontingentet er på 800 kr. og skal indbetales på følgende konto: Reg. nr. 1551 konto 294 561 4172
Husk, at angive vej og husnummer på indbetalingen, så vi nemmere kan holde styr på indbetalingerne. 
Ps. Når I alligevel sidder bag skærmen så tag et kig under fanebladet medlemmer og kontroller at vi har den rigtige mailadresse noteret, det er den liste vi sender al kommunikation ud efter, så det er vigtigt den passer.

Indklipning mv. på Månestien

Kære medlemmer

Vi har fået en henvendelse fra GF Tre-Lyng, som er lidt kede af hvordan, der vedligeholdes mod Månestien. Husk på, at du som grundejer også har pligt til at klippe ind og vedligeholde  ud mod Månestien, ganske som du har det mod Golfvej/Danovej. Der skal mod Månestien være en rabat på mindst 50 cm, uden beplantninger, sten eller jordvolde.

Nogen af jer vil i den nærmeste fremtid få et brev fra Tre-Lyng med en påmindelse, brevet vil blive sendt via vores egen grundejerforening, da vi ikke udleverer jeres kontaktoplysninger.

Vi vil gerne opfordre jer til, dels at vedligeholde på Månestisiden af jeres grunde, og dels at give jeres kontaktoplysninger til Tre-Lyng, så I kan kommunikere direkte.

På bestyrelsens vegne

John H. Kristiansen

Kontingent for 1. juni 2019 til 30. maj 2021

Kære alle sammen

Nu er det tid til opkrævning af kontingent til grundejerforeningen Carlshøj for perioden 1 juni 2019 til 30 maj 2021.

Kontingentet er på 800 kr. og bedes indbetalt på Grundejerforeningen Carlshøjs konto i Danske Bank.

Reg. nr. 1551 konto 294 561 4172

Seneste frist for betaling er den 10. juni 2019.

Husk, at angive vej og husnummer på indbetalingen, så vi nemmere kan holde styr på indbetalingerne.

Ved overskridelse af betalingsfristen vil der blive pålagt gebyr.

 

Rigtig god sommer!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2019

Tilstede:

Gert Sehard, Jørgen Christensen, Martin Hjarsbæk, John Kristiansen og Johnny Andersen.

Dagsorden:

   1. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 20.11.2018
   2. Ejerskifte i grundejerforeningen
   3. Vejens tilstand
   4. Hjemmesiden
   5. Hussalg
   6. Regnskab
   7. Generalforsamling
   8. Evt.
   9. Nyt møde

Ad 1. Ingen bemærkninger

Ad 2. Martin H. udarbejder en standardskrivelse som kan bruges ved ejerskifte, skrivelsen lægges på hjemmesiden.

Ad 3. Vejen er ok, tak til alle som fylder grus i opståede huller. Gert bestiller et læs grus, som lægges ved nummer 18.

Ad 4. Hjemmesiden fungerer rigtig godt.

Ad 5. Følgende huse er handlet på det sidste nr.8 – 26 og 45.

Ad 6. Regnskabet blev gennemgået, det ser fint ud.

Ad 7. Inden generalforsamlingen vil Johnny hente nøgle til fyrregården, indkøbe brød, øl/vand, kringle, kaffe og en enkelt. Bestyrelsen mødes på Fyrregården kl. 9.00 for brygge kaffe og sætte borde op.

Ad 8. John udarbejder et indlæg, hvor det henstilles til medlemmerne af vores grundejerforening ikke at lægge private ting op på hjemmesiden.

Ad 9. Næste møde er lørdag den 7. september 2019 kl. 10.00 hos Martin H.

Referent: Johnny Andersen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Grundejerforeningen Carlshøj indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2019:

Lørdag den 13. april 2019 kl. 10.00 på Fyrregården, Matolievej 14

 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Årsregnskab
 4. Fastsættelse af refusion af omkostninger til formand, sekretær og kasserer
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende 2 års periode.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af:
  • Formand
   1. Bestyrelsen indstiller John Kristiansen, Golfvej 16
  • 2 Bestyrelsesmedlemmer
   1. Bestyrelsen indstiller Johnny Voldsted Andersen, Golfvej 28 til genvalg
   2. Bestyrelsen indstiller Jørgen Christensen, Golfvej 35 til genvalg
  • 2 Suppleanter
   1. Bestyrelsen indstiller Gert Sehard, Golfvej 12
   2. Ledig
  • Bilagskontrollant
   1. Bestyrelsen indstiller Per Pultz, Golfvej 11
  • Ny Bilagskontrolsuppleant
   1. Ledig

Bestyrelsen opfordrer interesserede til at melde deres kandidatur til bestyrelsen inden Generalforsamlingen.

 1. Eventuelt

Årsregnskab for 2018 er tilgængelig her.

Fra hver parcel kan 2 personer møde. Hver parcel har dog kun ret til at afgive en stemme pr. afstemning. Under generalforsamlingen serveres kaffe, brød og en Enkelt.

Af hensyn til borddækning og indkøb vil vi gerne have en tilmelding senest den 5. april 2019 formand@golfvej.dk

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

 

Gert Sehard

Golfvej 12

4573 Højby

 

Tlf.: 20 45 16 24

Mail: formand@golfvej.dk

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. oktober 2018

Hermed referat af bestyrelsens møde den 20. oktober 2018.

Tilstede:  Jens Erik Larsen, Gert Sehard, John Kristiansen, Jørgen Christensen og Johnny Andersen.

Fraværende: Martin Hjarsbæk

Dagsorden:

Punkt 1. Bemærkninger til referatet fra den 29. marts 2018.

Punkt 2. Vejens tilstand.

Punkt 3. Hjemmesiden.

Punkt 4. Orientering om fællesmøde med Tre Lyng.

Punkt 5. Hussalg på Golfvej og Danovej.

Punkt 6. Regnskab.

Punkt 7. Generalforsamling i foråret 2019.

Punkt 8. Evt.

Punkt 9. Nyt møde.

Ad 1. Arbejdsopgaverne er udført.

Ad 2. Vejens tilstand er rigtig fin, hvilket ikke mindst skyldes Johnnys Dalls indsats med at opfylde begyndende huller. Dette arbejde vil Rikke og Magnus fra Golfvej nr. 16 fremover tage sig af.

Ad 3. Den nye hjemmeside er oppe at køre igen. John Kristiansen er administrator. Referater fra bestyrelsesmøder bliver fremover lagt på hjemmesiden.

Hjemmesiden hedder: www. golfvej.dk,  login for medlemmer af golfvej er: xxxxxxxxxx.

Ad 4. Fra fællesmødet blev det nævnt, at Fibia har etableret net mange steder i sommerhusområdet.  Det skulle efter sigende fungere ok.

Odsherred Kommune barsler med et nyt affaldssortering system.  Vi forventer nærmere information om dette i løbet af 2019.

Der blev endvidere drøftet manglende toiletforhold ved stranden, parkeringsproblemer og den smalle gangbro over engen. Tre Lyng er i dialog med kommunen.

Ad 5. Danovej nr. 3 og Golfvej nr.26 er solgt. Velkommen til de nye sommerhusejere.

Ad 6. Intet at bemærke

Ad 7. Johnny A. ansøger Gladsaxe Kommune om lån af Fyrregården til generalforsamlingen i april/maj- 2019.

Ad 8. Martin Sommer har oprettet en facebookgruppe kun for beboere på golfvej.

Søg på Golfvej i søgefeltet på Facebook, klik på ” bliv medlem af gruppe” under coverbilledet.

Ad 9. Nyt møde lørdag den 13. eller 27. april kl. 10.00 hos Jørgen Christensen.

Referent: Johnny Andersen

Ny hjemmeside for GF Carlshøj

Bestyrelsen har arbejdet for at få retableret foreningens hjemmeside, som har været nede et stykke tid, men nu er det lykkedes.

Der er stadig mange “huller” i informationerne men vi fylder på så hurtigt vi kan.

I mellemtiden modtages alle forslag til forbedringer, eller fundne fejl på mailadressen: web@golfvej.dk