Information om gravning til fibernet

Vi skal som entreprenør for FIBIA P/S kabellægge vejene i Højby Lyng/Gudmindrup og dermed i jeres Grundejerforening.

Fibertraceet placeres primært i rabat i enten højre eller venstre side. Der vil ske vejkrydsninger til de matrikler som har bestilt fiber, hvor hovedtraceet er placeret i modsatte side.

Gravedybden er 0,50 m. – kabellægningen foretages både som gravning og jordfortrængning.

I graveperioden vil biler og materiel kunne stå på vejene, men det vil være muligt at komme ud og ind af området og de enkelte matrikler.

Vi videofilmer området inden opstart, så vi afleverer i samme stand. Derudover er der aflevering med Fibia efter kabellægningen samt 1 års gennemgang. Skulle der mod forventning være noget, så kan du henvende dig til undertegnede.

Gravearbejdet vil foregå i perioden medio oktober til ultimo december. Hvornår vi er på de respektive veje, er ikke muligt at oplyse.

Der er søgt gravetilladelse ved Odsherred kommune, da de er vejmyndighed.

Vi anbefaler at videresende denne mail til grundejerforeningen medlemmer, men opfordrer til at det kun er formanden som henvender sig hvis der måtte være spørgsmål omkring gravningen på de arealer der varetages af grundejerforeningen.

I de tilfælde der måtte være spørgsmål til gravning på private matrikler, bestilling af fiber eller andet, så bedes der rettet henvendelse direkte til Fibia´s kundeservice på 70 29 24 44.

 

Venlig hilsen

Lone List

 

I Anker Andersen A/S

Springstrup 11, DK-4300 Holbæk

Mobil:   +45 20 19 98 12

Tlf:        +45 59 43 42 22

www.iankerandersen.dk

Referat af bestyrelsesmøde den 7. september 2019

Tilstede: Gert Sehard, Jørgen Christensen, Martin Hjarsbæk, John Kristiansen Jens Erik Larsen og Johnny Andersen.

Dagsorden:
1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 6. april 2019.
2. Vejens tilstand.
3. Hussalg på Golfvej og Danovej – herunder kontaktliste.
4. Regnskab – herunder status på kontingentopkrævning.
5. Opfølgning på generalforsamling fra foråret 2019.
6. Hjemmesiden.
7. Evt.
8. Nyt møde.

Ad 1. Ingen bemærkninger.

Ad 2. Vejen ser rigtig fin, hvilket især skyldes det store arbejde Rikke, John og Magnus gør for at opfylde opståede huller, der ligger grus ved nr. 18. Hullet ved indkørslen ved golfvej skal udbedres, dog venter vi til arbejdet med fibernettet er færdigt, Jørgen C. holder øje med det.

Ad. 3 Intet salg i dette halvår, – kontaktlisten er ajourført.

Ad.4 Intet at bemærke til regnskabet, Enkelte medlemmer har dog indbetalt for meget kontingent, Martin H. tilbagebetaler til medlemmerne. Der var desværre alt for mange medlemmer, som ikke indbetalte kontingent rettidigt, hvilket giver en masse ekstra arbejde for kasseren Martin H. for at inddrive pengene.

Ad 5. Ingen bemærkninger.

Ad 6. John skriver et indlæg omkring indklipning langs vejene på Golfvej, Danovej og Månestien. Indlægget lægges på foreningens hjemmeside.

Ad 7. Ingen bemærkninger.

Ad 8. Næste møde er den 18. april 2020 kl. 10.00 hos Jørgen C.
Referent: Johnny Andersen