Vedtægter

for

GRUNDEJERFORENINGEN CARLSHØJ (Golfvej, Danovej)

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. april 2017

§ 1
Foreningens navn er Grundejerforeningen Carlshøj.

Dens område er parcellerne Golfvej 1-49 og Danovej 1-5, 4573 Højby i Odsherred Kommune.

§ 2
Foreningens medlemmer er alle ejere af ovennævnte parceller, jf. de tinglyste servitutter om medlemspligt og vejret. Ved overdragelse skal sælger oplyse den nye ejeres navn, tlf. nr. og e-mail adresse til formanden eller kasseren. Det er ethvert medlems pligt at oplyse til kasserer eller sekretær om alle ændringer af adresse, tlf. og e-mail adresse.

§ 3
Foreningens formål er, at varetage medlemmernes fælles interesse som grundejere udadtil som indadtil, herunder vedligeholdelse af Golfvej og det stykke af Skovåsen som ligger ud for Golfvej nr. 1 og 2. Vedligeholdelse af de tre stikveje påhviler ejerne af henholdsvis Danovej 1-5, Golfvej 20 og 22 og Golfvej 21 og 23.

§ 4
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 4 år (evt. 2 år) blandt foreningens medlemmer. Formand og kasserer vælges direkte. Ægtefælle/samlever til medlemmer kan vælges. Desuden vælges 1 bilagskontrollant (revisor) samt 1 bilagskontrollant suppleant og 2 bestyrelsessuppleanter, ligeledes for 2 år.

§ 5
Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser og varetager foreningens drift. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for myndigheder som overfor private. Den råder over foreningens midler i henhold til vedtægterne og de på generalforsamlingernes trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle almindelige forretningsanliggender af formanden. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank/giro-konti hver for sig. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Foreningen afholder udgifter ved bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt ydes formanden, kasseren, sekretæren og evt. andre medlemmer af bestyrelsen et honorar, herunder kørselsgodtgørelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

Kasseren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af bestyrelsens godkendte udgifter. Kasseren fører kassebog og udarbejder årsregnskab inden 1. marts, som underskrives af bestyrelsen.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem i foreningen. Kun medlemmer og disse ægtefælle/samlever har ret til at overvære generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hver andet år (de ulige årstal) i tiden 1. april til 1. juni. Generalforsamlingen afholdes i området.

Bestyrelsen indkalder pr. brev eller e-mail til generalforsamling med mindst 14 dages varsel med angivelse af sted og dagsorden, årsregnskab vedlægges, som er godkendt af bilagskontrollanten. Meddelelser fra bestyrelsen sker kun ved digital kommunikation. Indkaldelser og referater lægges på hjemmesiden www.golfvej.dk og udsendes som e-mail, jf. medlemsfortegnelsen. Meddelelser fra bestyrelsen til enkelte medlemmer sker ved e-mail med samme retsvirkning som ved brev.

På generalforsamlingen besluttes kontingentet for næste periode. Kontingentet er for en 2 års periode, forfaldsdag er 10. juni hvert andet år. På generalforsamlingen fastsættes refusion for telefon, kørsel og møde udgifter til formand, kasserer og sekretær.

Indgår kontingentet efter 30 juni påløber et gebyr på 100 kr., som opkræves ved næste ordinære kontingentopkrævning eller før. Afsendelse af rykker som alm. Brev koster et yderligere gebyr på 100 kr. (i alt 200 kr.). Afsendelse af en efterfølgende anbefalet rykker (brev med kvittering for aflevering) koster et yderligere gebyr på 250 kr. (i alt 450 kr.). Ved overdragelse hæfter den nye ejer for restancer til foreningen.

§ 7
For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
5. Fastsættelse af refusion til formand, kasserer og sekretær
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8
Det år, der ikke holdes generalforsamling, udsendes senest 1. juni regnskabet for foregående år samt en kort beretning. Vedtægter, årsregnskaber og kontingentopkrævninger lægges på foreningens hjemmeside. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, eller når mindst 10 medlemmer forlanger en sådan afholdt. I begge tilfælde skal dagsordenen oplyses ved afgivelse af varslet. Referater, vedtægter, årsregnskaber og kontingentopkrævning lægges på foreningens hjemmeside www.golfvej.dk.

§ 9
Afstemning sker ved flertalsafgørelse efter håndsoprækning, med mindre andet forlanges. Ændring af vedtægterne kræver dog, at minimum 2/3 af de fremmødte stemmer for. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer. Hver parcel har en stemme, skriftlig fuldmagt til stemmeafgivning accepteres. Stemmeret er betinget af betalt forfaldent kontingent og evt. påløbne gebyrer.

§ 10
Ophævelsen af foreningen eller sammenslutning med andre grundejerforeninger skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 8 dages mellemrum. Vedtagelse kræver 75 % godkendelse af fremmødte medlemmer. På generalforsamlingen vedtages, hvorledes foreningens midler i givet fald skal anvendes.

Download vedtægter for Carlshøj – pdf