Generalforsamling

Generalforsamling 13. April 2019

Grundejerforeningen Carlshøj

Til grundejerforeningens medlemmer.

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 13. april 2019.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Årsregnskab
 4. Fastsættelse af refusion af omkostninger til formand, sekretær og kasserer.
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende 2 års periode.
 6. Indkommende forslag.
 7. Valg
  1. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår John Kristiansen Golfvej 16
  2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår Johnny Andersen Golfvej 28 og Jørgen Christensen Golfvej 35 til genvalg.
  3. Valg af to suppleanter. Bestyrelsen foreslår Gert Sehard Golfvej 12.
  4. Valg af bilagskontrollant. Bestyrelsen foreslår Per Pultz golfvej 11.
  5. Valg af suppleant til bilagskontrollanten.
 1. Eventuelt

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 25 personer inkl. bestyrelsen.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Esra Andersen, som blev valgt.

Esra takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt, herefter gav han ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

 

Ad 2. Formandens beretning

Der har været salg af flg. ejendomme i løbet af 2018: nr. 8, 26 og 45.

Der har ikke været forsøgt indbrud i vores grundejerforening.

Vejen har klaret sig fint, hvilket bl.a  skyldes en ihærdig indsats fra frivillige, som har fyldt grus i opståede huller. Der ligger et læs grus ved nr. 18, som kan benyttes til at opfylde opståede huller i vejen.

Vores ene spejl er desværre igen blevet fjernet,  i aug. 2018. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning, så spejlene bliver sikret fra et blive stjålet.

Skovåsen er repareret med udlagte sten, hvilket hidrører under grundejerforeningen TRE- LYNG.

I september 2019 er der fællesmøde med TRE- LYNG.

Den nye affaldsordning ventes at komme i gang i løbet af 2019.

Bestyrelsen henstiller endnu engang om reglerne for henlæggelse af affald, samt beskæring langs vejene Golfvej, Danovej og Månestien.

Bemærkninger til beretningen: Marianne fra Golfvej 22 skriver til kommunen vedr. gennemstrømning af vand gennem røret under vejen ved ”åen”.

Herefter blev beretningen godkendt.

 

Ad 3. Årsregnskab

Kasserer Martin Hjarsbæk gennemgik regnskabet. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

 

Ad 4. Fastsættelse af refusion til formand, sekretær og kasserer

Refusionsbeløbene fortsætter uændret med 700, 700, og 1000 kr. – forslaget blev godkendt.

 

Ad 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende 2 års periode

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 800 kr. for den kommende 2 års periode, – forslaget blev godkendt.

 

Ad 6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Ad 7. Valg

John Kristiansen blev valgt til formand for en 4 årig periode.

Johnny Andersen og Jørgen Christensen blev valgt til bestyrelsen for en 4 årig periode.

Gert Sehard blev valgt som suppleant til bestyrelsen for en 2 årig periode.

Per Pultz blev valgt som bilagskontrollant for en 2 årig periode.

Gert Sehard blev valgt som bilagssuppleant for en 2 årig periode.

 

Ad 8. Eventuelt

Enkelte huse har haft problemer med at vandtrykket har været lavt i perioder. Esra A. som sidder i vandværkets bestyrelse vil tage problemet op med vandværket, han opfordrede endvidere til at man kunne ringe til vandværket. Enkelte gav også udtryk for, at de havde haft problemer med, at deres vandaflæsning ikke har været korrekt.

Kloakeringen er ved at komme i gang igen, men det er uvist, hvornår de påbegynder arbejdet på golfvej.

Tilmelding til Fibernet er senest den 2. juni, der skal være 30 – 35 % tilmeldte for at det bliver etableret. Det blev nævnt, at der eksisterer forskellige brugbare løsninger.

Tak til vores afgående Formand Gert Sehard for et godt arbejde og altid gode humør i vores forening.

 

Referent: Johnny Andersen

 

Formandens beretning  Højby 24. april 2018

 

Grundejerforeningen Carlshøj

Golfvej/Danovej

 

Til orientering:

Ved den ordinære generalforsamling lørdag den 22. april 2017, ønskede kasserer Jørgen Elkjær

ikke at genopstille.

Da ingen på generalforsamlingen ønskede at stille op som ny kasserer, blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 3. juni 2017, hvor Martin Hjarsbæk Golfvej 14 blev valgt til ny kasserer.

Golfvej:

Efter en våd vinter og ditto forår havde vejen ikke taget nogen væsentlig skade.

Johnny Dall har fortløbende fyldt stabilgrus i de mindre huller. Dette har hjulpet, og Johnny er nu ansat som vejmand (tillykke).

Der er indkøbt 3 m3 stabilgrus som det er tilladt at hente en bør af. Det er placeret hos Erik og Karin Golfvej 18.

Der er indkøbt to standere + 5  stk. 20 km fartskilte, samt to spejle (ved Skovåsen), som er blevet sat op.

Der har ikke været meldt indbrud i området.

Det er nævnt, at matriklen Golfvej 45 er blevet solgt.

Vores hjemmeside Golfvej.dk er under redigering af Martin Sommer Golfvej 42 og vores referent Johnny V. Andersen.

Væltet træ over Månestien den 29. oktober 2017 fra Golfvej 41. Flinke genboer fik træet skåret og ryddet, så Månestien blev farbar.

Postkasser:

Der mangler at blive monteret en del postkasser, efter postvæsnets foreskrifter, de skal ikke ligge i indkørsler eller affaldsstativer. Tak

 

Beskæring langs vejen og grenaffald:

Bestyrelsen minder endnu en gang om reglerne for beskæring langs vejene (Golfvej, Danovej og Månestien) og henlæggelse af affald. Vejene skal holdes fri for grene og lignende i en brede på 5 meter og en højde på 4,2 meter.

Vi henviser tillige at bunker med brandbart grenaffald på de enkelte grunde fjernes. Det er forbudt af have det liggende på grundene. Grene fra væltede træer skal defor fjernes fra grundene hurtigst muligt.

Vi henviser til kommunens Den Lille Grønne vedrørende storskrald, haveaffald og grene.

På bestyrelsens vegne

Formand

Gert Sehard

Golfvej 12

 

God sommer