Generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 29. april 2023

Ad 1. valg af dirigent – Rikke Petersen Golfvej 16

Ad. 2 Formandens beretning:

Formanden John Kristiansen nævnte flg. Asfalt vejen er blevet genoprettet, der har ikke været nogle indbrud, salg af huse nr. 6 er solgt og hus nr. 7 er overdraget til deres børn, sommerfesten var en stor succes -tanken er at afholde sommerfesten hvert andet år, hjertestarter er ved hus nr. 16.

Ad.3 Årsregnskab:

Kasserer Martin Hjarsbæk gennemgik regnskabet, der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.

Ad.4 Refusion til formand, kasserer og sekretær, samt vejmænd

Refusionsbeløbet fortsætter uændret for bestyrelsesmedlemmerne, dog blev beløbet til vejmændene på 700.kr sat op til 800. kr.

Ad. 5 fastsættelse af kontingent for den kommende 2 års periode.

Vi fortsætter med 1000.kr

Ad. 6 forslag om sommeraktiviteter.

Der var tilslutning til forskellige aktiviteter i løbet af sommeren. Der blev nævnt Sct. Hans aften, fredagsbar, grillaftener etc. Man blev enige om at bruge facebooksiden ”golfvej” til at kommunikere på.

Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer mv.

John Kristiansen blev valg til formand for en 4-årig periode.

Johnny Andersen blev valgt til bestyrelsen for en 4- årig periode.

Kim Dahl Sandhøj og Torben Skafte blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Per Pultz blev valgt som bilagskontrollant for en 2- årig periode.

Camilla Bodin blev valgt som bilagskontrolantsuppleant for en 2- årig periode.

Ad. 8 Evt.

Der blev drøftet forskellige net løsninger/priser her på golfvej, men det er op til den enkelte husejer at vælge det, som passer vedkommende bedst.

Referent: Johnny Andersen

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Carlshøj 2023

Kære alle

Det er tid til den bi-årlige generalforsamling i grundejerforeningen Carlshøj. General forsamlingen afholdes:

Den 29. April 2023 klokken 10:00, i forsamlingslokalet ovenpå Super Brugsen i Højby (Adgang fra parkeringspladsen).

Under generalforsamlingen er der kage, kaffe og the, og efter generalforsamlingen vil der være en øl eller sodavand til de fremmødte.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

   1. Valg af dirigent.
   2. Formandens beretning
   3. Regnskab for den seneste periode, v. Kassereren Martin Hjarsbæk
    1. Regnskab 2022
    2. Balance 2022
   4. Fastsættelse af refusion til formand, kasserer og sekretær og vejmænd.
    1. Bestyrelsen indstiller at refusionerne bibeholdes på 1.000kr til kasserer, og 700 til hhv. formand og sekretær.
    2. Bestyrelsen indstiller at refusion til vejmændene hæves fra 700 kr. til 800 kr.
   5. Fastsættelse af kontingent for den næste periode.
    1. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes på 1.000 kr. pr. 2 årig periode.
   6. Indkomne forslag
    1. Forslag om afholdelse af sommeraktiviteter (Stillet af Birgit Golfvej 28), fx Sct. Hansbål/Fest, eftermiddagslege, Sommerfest, Picnic på stranden eller andet sjovt?
   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer mv.
    1. Valg af formand: John Kristiansen er villig til genvalg
    2. Valg af bestyrelsesmedlem: Johnny Voldsted er villig til genvalg
    3. Valg af to bestyrelses suppleanter (Begge er vacante pt.)
    4. Valg af bilagskontrollant: Per Pultz er villig til genvalg
    5. Valg af bilagskontrollantsuppleant: Camilla Bodin er villig til genvalg
   8. Eventuelt

Forslag til punkt 6 skal, i henhold til foreningens vedtægter, sendes til bestyrelsen pr. mail på bestyrelsen@golfvej.dk senest 8 dag før generalforsamlingen.

Der har i den seneste periode ikke været valgt suppleanter til bestyrelsen, bestyrelsen opfordrer derfor til, at interesserede stiller op så vi kan få ”fyldt” bestyrelsen i henhold til vedtægterne.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 24. april 2021.

Grundejerforeningen Carlshøj.

Formanden bød velkommen til de fremmødte på Teams. Tilstede var 11 huse inkl. Bestyrelsen.

Ad 1. Valg dirigent.

Bestyrelsen foreslog Rikke Petersen, som blev valgt.

Ad.2 formandens beretning.

Formanden John Kristiansen nævnte flg.

Der har været salg af følgende ejendomme i den sidste tid nr. 13, 17 og 19.

FIBIA har gravet, men reetableringen var nogen steder mangelfuld, vi har siden fået høvlet og lagt grus på vejen.

GHT Har trukket nye vandledninger, hvilket har medført at vejen er i en elendig stand. Formanden har kontakt til GHT for en genetablering af vejen.

Medlemmer bedes selv kontakte GHT, hvis der er sket for mange skader på deres sommerhusgrund, for at få udbedret grunden.

Asfalt stykket er meget slidt og har taget skade, derfor skal vi snart have det repareret, bestyrelsen sætter arbejdet i gang når tid er.

Et fællesmøde med de omkringliggende grundejerforeninger har der været har der været afholdt, hvor temaet hovedsagligt var at etablere en fælles Å-løbs gruppe, som modspil til kommunen. Bestyrelsen opfordrer ejer langs Åen at indgå i dette arbejde.

Bestyrelsen henstiller endnu engang om reglerne for henlæggelse af grenaffald, samt beskæring langs vejene på Golfvej, Danovej og Månestien. Se reglerne på vores hjemmeside

Ad.3 Årsregnskab.

Kasserer Martin Hjarsbæk gennemgik regnskabet. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.

Ad.4 Fastsættelse af refusion til formand, sekretær og kasserer.

Refusionsbeløbene fortsætter uændret med 700,700 og 1000kr. – forslaget blev godkendt.

Ad.5 Fastsættelse af kontingent for den kommende 2 års periode.

Bestyrelsen foreslog at kontingentet for den næste 2 års periode sættes op til 1000 kr.

For at reparere asfaltvejen og stadigvæk vedligeholde grusvejen. – forslaget blev godkendt.

Ad.6 Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogle forslag.

Ad.7 Valg

Martin Hjarsbæk blev valgt til kasserer for en 4-årig periode.

Jesper Madsen og Peter Albers blev valgt til bestyrelsen for en 4-årig periode.

Der var ingen der blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Per Pultz blev valgt som bilagskontrollant for en 2-årig periode.

Camilla Bodin blev som suppleant til bilagskontrollant posten.

Ad.8 Eventuelt.

Vi eftersøger et medlem, som vil stille et lille areal til rådighed for en bunke grus til at udbedre småreparationer af vejen, bestyrelsen hører gerne fra vedkommende.

Vi mangler stadig at få spulet røret under vejen, formanden kontakter firmaet, som skal udføre opgaven.

En stor tak til Gert Sehard og Jørgen Christensen for mange års virke i bestyrelsen

Referent: Johnny Andersen

Indkaldelse til generalforsamling i GF Carlshøj Lørdag den 24. April 2021.

Kære medlemmer, det er ved at være tid til den bi-årlige generalforsamling i grundejerforeningen. På grund af Coronasituationen afholdes dette års generalforsamling ekstraordinært online.

Generalforsamlingen afholdes Lørdag den 24. april kl 10.00 på Microsoft Teams.

Da generalforsamlingen afholdes over teams skal tilmelding til generalforsamlingen ske senest den 20. april ved at sende en mail til Formand@golfvej.dk – det SKAL af mailen fremgå hvilket navn, husnummer og mailadresse, der skal tilmeldes generalforsamlingen, så vi kan holde styr på afstemningerne. Efter den 20. april vil der tilgå link til de tilmeldte.

Dagsorden.

1) Valg af dirigent

a) Bestyrelsen indstiller Rikke Petersen Golfvej 16

2) Formandens beretning

3) Årsregnskab

a) Regnskab for 2020 er lagt på hjemmesiden her.

4) Fastsættelse af refusion af omkostninger til formand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen indstiller at refusionsbeløbene til formand og sekretær for næste periode fortsat fastsættes til 350 kr/år, at refusionsbeløbet til kasseren også i næste periode fastsættes til 500 kr/år, og at der afsættes 350 kr/år til en eventuel vejmand, såfremt der blandt foreningens medlemmer er en frivillig.

Alle beløb udbetales efter generalforsamlingen, og som engangsbeløb for den kommende 2 årige periode.

5) Fastsættelse af kontingent for den kommende 2 års periode.

Asfalten ved enden af Golfvej står overfor en reparation. Bestyrelsen har hentet foreløbige tilbud hjem fra 5 leverandører. Det vil forventeligt koste mellem 50.000 og 60.000 at få udbedret skaderne og lagt nyt slidlag. Samtidigt har det våde efterår og vinter med en del færdsel af tunge køretøjer og gravearbejder i forbindelse med nye vandledninger betydet at grusvejen er blevet mere slidt end sædvanligt.

For at undgå at stå i en situation hvor der mangler penge til vejens vedligehold foreslår bestyrelsen, at kontingentet til grundejerforeningen hæves til 500 kr/år fra de nuværende 400 kr/år (betalt hvert andet år), på den måde kan vi spare op til den næste reparation af asfaltvejen sideløbende med at grusvejen kan vedligeholdes.

6) Indkommende forslag

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer mv.

a) Valg af kasser Martin Hjarsbæk Golfvej 14, er villig til genvalg.

b) Valg af bestyrelsesmedlem, Jens Erik ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Jesper Madsen Golfvej 26 som nyt bestyrelsesmedlem

c) Valg af bestyrelsesmedlem, Jørgen Christensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Peter Albers Golfvej 17 som nyt bestyrelsesmedlem.

d) Valg af to suppleanter, Gert Sehard fraflytter og træder derfor tilbage som suppleant til bestyrelsen, samtidigt er der yderligere en suppleantpost ledig. Bestyrelsen opfordrer alle med interesse til at stille op.

e) Valg af bilagskontrollant, Per Pultz Golfvej 11 er villig til genvalg

f) Valg af bilagskontrollantsuppleant, Gert Sehard fraflytter. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at melde sig

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at melde deres kandidatur til bestyrelsen inden mødet således, at det er muligt for os at planlægge afstemningerne så de forløber smidigst muligt.

8) Eventuelt

a) Grundejerforeningen har hidtil haft en bunke grus til småreparationer af vejen liggende, den nuværende placering er desværre ikke længere mulig. Hvis nogen har mulighed for at stille 5-6 kvadratmeter areal ud til Golfvej til rådighed hører bestyrelsen gerne fra vedkommende.

9. april 2020

På Bestyrelsens vegne John Kristiansen, Golfvej 16

 

Generalforsamling 13. April 2019

Grundejerforeningen Carlshøj

Til grundejerforeningens medlemmer.

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 13. april 2019.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Årsregnskab
 4. Fastsættelse af refusion af omkostninger til formand, sekretær og kasserer.
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende 2 års periode.
 6. Indkommende forslag.
 7. Valg
  1. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår John Kristiansen Golfvej 16
  2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår Johnny Andersen Golfvej 28 og Jørgen Christensen Golfvej 35 til genvalg.
  3. Valg af to suppleanter. Bestyrelsen foreslår Gert Sehard Golfvej 12.
  4. Valg af bilagskontrollant. Bestyrelsen foreslår Per Pultz golfvej 11.
  5. Valg af suppleant til bilagskontrollanten.
 1. Eventuelt

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 25 personer inkl. bestyrelsen.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Esra Andersen, som blev valgt.

Esra takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt, herefter gav han ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

 

Ad 2. Formandens beretning

Der har været salg af flg. ejendomme i løbet af 2018: nr. 8, 26 og 45.

Der har ikke været forsøgt indbrud i vores grundejerforening.

Vejen har klaret sig fint, hvilket bl.a  skyldes en ihærdig indsats fra frivillige, som har fyldt grus i opståede huller. Der ligger et læs grus ved nr. 18, som kan benyttes til at opfylde opståede huller i vejen.

Vores ene spejl er desværre igen blevet fjernet,  i aug. 2018. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning, så spejlene bliver sikret fra et blive stjålet.

Skovåsen er repareret med udlagte sten, hvilket hidrører under grundejerforeningen TRE- LYNG.

I september 2019 er der fællesmøde med TRE- LYNG.

Den nye affaldsordning ventes at komme i gang i løbet af 2019.

Bestyrelsen henstiller endnu engang om reglerne for henlæggelse af affald, samt beskæring langs vejene Golfvej, Danovej og Månestien.

Bemærkninger til beretningen: Marianne fra Golfvej 22 skriver til kommunen vedr. gennemstrømning af vand gennem røret under vejen ved ”åen”.

Herefter blev beretningen godkendt.

 

Ad 3. Årsregnskab

Kasserer Martin Hjarsbæk gennemgik regnskabet. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

 

Ad 4. Fastsættelse af refusion til formand, sekretær og kasserer

Refusionsbeløbene fortsætter uændret med 700, 700, og 1000 kr. – forslaget blev godkendt.

 

Ad 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende 2 års periode

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 800 kr. for den kommende 2 års periode, – forslaget blev godkendt.

 

Ad 6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Ad 7. Valg

John Kristiansen blev valgt til formand for en 4 årig periode.

Johnny Andersen og Jørgen Christensen blev valgt til bestyrelsen for en 4 årig periode.

Gert Sehard blev valgt som suppleant til bestyrelsen for en 2 årig periode.

Per Pultz blev valgt som bilagskontrollant for en 2 årig periode.

Gert Sehard blev valgt som bilagssuppleant for en 2 årig periode.

 

Ad 8. Eventuelt

Enkelte huse har haft problemer med at vandtrykket har været lavt i perioder. Esra A. som sidder i vandværkets bestyrelse vil tage problemet op med vandværket, han opfordrede endvidere til at man kunne ringe til vandværket. Enkelte gav også udtryk for, at de havde haft problemer med, at deres vandaflæsning ikke har været korrekt.

Kloakeringen er ved at komme i gang igen, men det er uvist, hvornår de påbegynder arbejdet på golfvej.

Tilmelding til Fibernet er senest den 2. juni, der skal være 30 – 35 % tilmeldte for at det bliver etableret. Det blev nævnt, at der eksisterer forskellige brugbare løsninger.

Tak til vores afgående Formand Gert Sehard for et godt arbejde og altid gode humør i vores forening.

 

Referent: Johnny Andersen

 

Formandens beretning  Højby 24. april 2018

 

Grundejerforeningen Carlshøj

Golfvej/Danovej

 

Til orientering:

Ved den ordinære generalforsamling lørdag den 22. april 2017, ønskede kasserer Jørgen Elkjær

ikke at genopstille.

Da ingen på generalforsamlingen ønskede at stille op som ny kasserer, blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 3. juni 2017, hvor Martin Hjarsbæk Golfvej 14 blev valgt til ny kasserer.

Golfvej:

Efter en våd vinter og ditto forår havde vejen ikke taget nogen væsentlig skade.

Johnny Dall har fortløbende fyldt stabilgrus i de mindre huller. Dette har hjulpet, og Johnny er nu ansat som vejmand (tillykke).

Der er indkøbt 3 m3 stabilgrus som det er tilladt at hente en bør af. Det er placeret hos Erik og Karin Golfvej 18.

Der er indkøbt to standere + 5  stk. 20 km fartskilte, samt to spejle (ved Skovåsen), som er blevet sat op.

Der har ikke været meldt indbrud i området.

Det er nævnt, at matriklen Golfvej 45 er blevet solgt.

Vores hjemmeside Golfvej.dk er under redigering af Martin Sommer Golfvej 42 og vores referent Johnny V. Andersen.

Væltet træ over Månestien den 29. oktober 2017 fra Golfvej 41. Flinke genboer fik træet skåret og ryddet, så Månestien blev farbar.

Postkasser:

Der mangler at blive monteret en del postkasser, efter postvæsnets foreskrifter, de skal ikke ligge i indkørsler eller affaldsstativer. Tak

 

Beskæring langs vejen og grenaffald:

Bestyrelsen minder endnu en gang om reglerne for beskæring langs vejene (Golfvej, Danovej og Månestien) og henlæggelse af affald. Vejene skal holdes fri for grene og lignende i en brede på 5 meter og en højde på 4,2 meter.

Vi henviser tillige at bunker med brandbart grenaffald på de enkelte grunde fjernes. Det er forbudt af have det liggende på grundene. Grene fra væltede træer skal defor fjernes fra grundene hurtigst muligt.

Vi henviser til kommunens Den Lille Grønne vedrørende storskrald, haveaffald og grene.

På bestyrelsens vegne

Formand

Gert Sehard

Golfvej 12

 

God sommer