Referat af bestyrelsesmøde den 7. september 2019

Tilstede: Gert Sehard, Jørgen Christensen, Martin Hjarsbæk, John Kristiansen Jens Erik Larsen og Johnny Andersen.

Dagsorden:
1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 6. april 2019.
2. Vejens tilstand.
3. Hussalg på Golfvej og Danovej – herunder kontaktliste.
4. Regnskab – herunder status på kontingentopkrævning.
5. Opfølgning på generalforsamling fra foråret 2019.
6. Hjemmesiden.
7. Evt.
8. Nyt møde.

Ad 1. Ingen bemærkninger.

Ad 2. Vejen ser rigtig fin, hvilket især skyldes det store arbejde Rikke, John og Magnus gør for at opfylde opståede huller, der ligger grus ved nr. 18. Hullet ved indkørslen ved golfvej skal udbedres, dog venter vi til arbejdet med fibernettet er færdigt, Jørgen C. holder øje med det.

Ad. 3 Intet salg i dette halvår, – kontaktlisten er ajourført.

Ad.4 Intet at bemærke til regnskabet, Enkelte medlemmer har dog indbetalt for meget kontingent, Martin H. tilbagebetaler til medlemmerne. Der var desværre alt for mange medlemmer, som ikke indbetalte kontingent rettidigt, hvilket giver en masse ekstra arbejde for kasseren Martin H. for at inddrive pengene.

Ad 5. Ingen bemærkninger.

Ad 6. John skriver et indlæg omkring indklipning langs vejene på Golfvej, Danovej og Månestien. Indlægget lægges på foreningens hjemmeside.

Ad 7. Ingen bemærkninger.

Ad 8. Næste møde er den 18. april 2020 kl. 10.00 hos Jørgen C.
Referent: Johnny Andersen